INŠPEKCIJA ZA CESTE

Inšpekcijski nadzor na področju cestne infrastrukture je usmerjen predvsem v nadzor nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo vzdrževanje državnih cest in varstvo državnih cest in prometa na njih ter zakonov in drugih predpisov, ki urejajo obveznost plačevanja cestnine, način določitve višine cestnine in način cestninjenja za uporabo cestninskih cest in cestninskih cestnih objektov.

 

Nadzor nad vzdrževanjem državnih cest:

Inšpektorji za ceste nadzorujejo izvajanje del ter izpolnjevanje predpisanih obveznosti pri:
- rednem vzdrževanju državnih cest;
- obnavljanju državnih cest;
- rekonstrukcijah državnih cest.

 

Nadzor nad varstvom državnih cest in prometa na njih:

Inšpektorji za ceste nadzorujejo izvajanje predpisanih ukrepov za varstvo državnih cest in prometa na njih pri:
- gradnji in rekonstrukciji objektov in naprav v varovalnem pasu državnih cest;
- napeljevanju nadzemnih in podzemnih vodov in naprav v območju državnih cest in njihovega varovalnega pasu;
- prekopavanju, podkopavanju in drugih delih na državnih cestah;
- opravljanju del na zemljiščih ali objektih ob državnih cestah;
- gradnji priključkov nekategoriziranih dovoznih cest in pristopov do objektov in zemljišč na državne ceste;
- trajni ali začasni zasedbi državnih cest ali njihovega dela s kakršnimikoli ovirami;
- izvajanju ali opustitvi kakršnihkoli del na državnih cestah in na zemljiščih ali objektih ob državnih cestah;
- postavitvah delnih ali popolnih zapor državnih cest zaradi del ali prireditev na cestah;
- zagotavljanju preglednosti na notranji strani cestnih krivin in v bližini križišč na državnih cestah;
- postavljanju tabel, napisov in drugih objektov in naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah.

 

Nadzor nad plačevanjem cestnine in cestninjenjem za uporabo cestninskih cest

Inšpektorji za ceste nadzorujejo izpolnjevanje predpisanih obveznosti pri:
- načinu določanja cestnine;
- izvajanju cestninjenja;
- plačevanju cestnine.